top of page
I mötet mellan utförare och brukare skapas kvaliteten.
Verktyg för Tillitsbaserad styrning inom offentlig verksamhet.

Regeringen tillsatte i juni 2016 en statlig utredning – Tillitsdelegationen – som ska bedriva försöks-verksamheter och så småningom föreslå nya styrmodeller för offentlig sektor. Målet är att styrningen av den offentliga förvaltningen i högre utsträckning ska baseras på tillit. Medarbetarnas kunskap och erfarenhet ska bättre tas tillvara så att välfärdstjänsterna genererar större nytta och kvalitet för medborgarna. 

 

Källa Tillitsdelegationen.

 

Kärnan i denna styrmodell baseras inte minst på ett slopande av den hierarkiska styrmetoden till förmån för en tvärfunktionell målfokuserad diskussion och målnedbrytning mellan personer med olika kompetenser tillhörandes olika avdelningar och nivåer. 

 

Tillitsbaserad styrning innebär att fokus flyttas från processens utseende till målets uppfyllande och uppmuntrar därför till en mycket stor individuell frihet att skapa kvalitetsuppfyllande lösningar just i ögonblicket då utförare och brukare möts. 

 

För att detta ska kunna genomföras fordras att samtliga aktörers kompetenser, erfarenheter, idéer, lyhördheter, tankar och ambitioner tas tillvara och utvecklas på absolut bästa sätt. Gärna tillsammans med brukarens egna förslag om vad som för dem skapar högsta kvalitet. Hela tanken med denna styrmodell är baserad på att samtliga aktörer känner tillit till varandra. Att man helt enkelt genomför nyttoaktiviteter för att det finns en driv som inte bara baseras på regler eller konkurrens.

 

Det råder inte brist på goda idéer i världen, utan snarare brist på praktiska verktyg för att kunna iscensätta dem. I dess brist är risken stor att goda idéer till slut klingar av och försvinner. 

 

Vi gillade idén, men vi visste inte hur vi skulle kunna iscensätta den på bästa sätt.

 

Samtliga våra produkter går helt i linje med Tillitsbaserad styrning på den övergripande filosofiska nivå.
Men de är även ytterst effektiva verktyg på den praktisk nivå för att verksamheterna verkligen ska lyckas hämta hem de positiva effekter som styrningen avser att skapa. 

 

Våra produkter bidrar till att skapa ett systematiserat tillitsbaserat samtal mellan olika aktörer, där samtliga kompetenser tas till vara för att identifiera vilka aktiviteter och effekter som bäst bidrar till att målet uppfylls. 

bottom of page