top of page

Från teori till praktik

Om du behöver mer stöd för att nå era mål så erbjuder vi också följande tjänster

Struktureringsövning

Struktureringsteknikens effektivitet har imponerat på många användare. För verksamheter som tycker tekniken ser intressant ut, men skulle vilja prova den innan en beställning görs, kan vi erbjuda ett gratis struktureringsövning. Det innebär att 3-4 personer från kunden under ledning av någon av våra metodledare får testa tekniken under 2-3 timmar. Målet kan antingen vara fiktivt eller ett riktigt mål. Resultatet renritas sedan av våra metodledare och är målet skarp kan det givetvis sedan användas i verksamheten på det sätt som kunden önskar. 

Resultatförvaltning

Efter ett avslutat arbete med någon av våra metoder, bör resultatet lämpligen presenteras och förankras med övriga andra intressenter inom kundens verksamhet. I samband med detta kan ett behov av resultatjustering uppstå. Det kan exempelvis vara några effekter, aktivitetsrutor eller uträkningar som bör justeras, kompletteras eller tas bort. Om man misstänker att ett sådant behov kan uppstå, kan det vara lämpligt att välja till produkten resultatförvaltning. Den som innebär 10 extra timmars justeringstid efter avslutat arbete. Produkten har en fast kostnad.

Projektledning av kundens personal

Projektledning av kundens personal innebär att vi åtar oss själva ledningen av ett eller flera projekt, men där samtliga projektmedlemmar utgörs av personer från kundens verksamhet. Projektledaren utför sina åtaganden enligt fastställda projektledarrutiner och rapporterar kontinuerligt till projektets styrgrupp.

Projektledning med vår personal

Denna produkt är identisk med ovanstående, men med skillnaden att vi även externt tillsätter projektmedlemmar i arbetet. Produkten kan vara lämplig att välja när det gäller projekt som fordrar mycket speciell kompetens även bland projektets medlemmar, eller i fall då kundens egen personal av exempelvis tidsbrist inte har möjlighet att deltaga.

 

 

Projektkoordinering

Projektkoordinering innebär att vi erbjuder en sammanhållande funktion mellan kundens egna projektledare i genomförandeprogrammet. I koordineringen ingår programplanering, löpande uppföljning, rapportering till ansvarig person, slutuppföljning samt slutrapportering.
I projektkoordineringen ingår inte uppföljning av de effekter som projekten avser att skapa.

Uppföljning av pågående projektarbete

Denna produkt innebär inte ett traditionellt projektledararbete, utan snarare en funktion som endast fokuserar på uppföljning av pågående projektarbete. Produkten kan vara lämplig att välja i de fall då en löpande uppföljning anses få bättre effekt om dess utförare inte tillhör kundens egen personalgrupp.
I arbetet ingår inte uppföljning av de effekter som projektet avser att skapa utan endast projektdriften.

Uppföljning av avslutade arbeten

Denna produkt är identisk med ovanstående, men med skillnaden att den utförs endast i samband med projektets avslutning. Produkten kan, liksom ovanstående, vara lämplig att välja i de fall då en avslutningsuppföljning anses få bättre effekt om dess utförare inte tillhör kundens egen personalgrupp. I arbetet ingår inte uppföljning av de effekter som projektet avser att skapa utan endast projektdriften.

 

Effekt och resultatuppföljning

Denna produkt avser inte att följa upp projektens budget, tidsplan och leverans, utan snarare effekten av projektarbetets resultat. I arbetet jämförs de tre lägena; utgångspunkt, önskat läge samt uppnått läge med varandra. Vilka avvikelser finns det och hur åtgärdar man dem på bästa sätt?

bottom of page