top of page

Hur vet ni att era valda aktiviteter leder till ert mål?

GoPlan-metoden säkerställer att er verksamhet utför de aktiviteter som leder till ert mål.

GoPlan-metoden ska användas när ni vill identifiera de aktiviteter som kommer att bidra, respektive inte bidra, optimalt till att er verksamhet når sitt mål. Och sedan beräkna aktiviteternas kostnad och målets värde samt ställa dessa två i relation till varandra inför ert investeringsbeslut. 

Att sätta verksamhetens mål.

Att sätta rätt mål är en viktig uppgift för varje verksamhet. Trots detta är dess tillvägagångsätt ofta till stor del baserad på grova uppskattningar och ibland rena önskningar, snarare än på noggranna analyser av verksamhetens möjligheter.

 

Populärt vid fastställande av vinst- eller omsättningsmål är att lägga på en procentsats utifrån tidigare års mål.

Men om denna procentsats inte överensstämmer med verksamhetens möjligheter kan problem uppstå, exempelvis att personalen genom försämrad motivation eller ökade sjukskrivningar minskar sin produktivitet.

Alltså konsekvenser som spär på risken att inte nå det uppsatta målet. Det är därför viktigt att värderingen av verksamhetens mål görs med ett så noggrant och effektivt tillvägagångssätt som möjligt.

Att identifiera aktiviteter för att nå målet.

Om det råder stor osäkerhet i att sätta rätt mål, blir det inte lättare att identifiera de aktiviteter som ska leda till att målet nås, exempelvis olika projekt.

 

Många verksamheter fokuserar noggrant på att projektens tidsplan, budget och leverans ska hållas.

Men i steget innan, dvs. att välja de projekt som man bedömer kommer att bidra optimalt till att verksamhetens mål nås, är noggrannheten ofta inte lika stor. Det kan innebära att ett flertal projekt inte kommer att bidra till verksamhetens mål, trots att dessa kanske genomfördes på ett mycket bra sätt. Det innebär i sin tur då att resurser tas från andra för målet mer optimala projekt. Om fastställandet av målets värde samt identifiering av rätt aktiviteter inte genomförs korrekt, är risken stor att verksamheten inte kan styras på ett kontrollerat sätt.

 

GoPlan-metoden säkerställer rätt aktiviteter och rätt mål.

Att använda GoPlan-metoden innebär att man säkerställer att endast de aktiviteter som fordras för att nå målet genomförs, samt att målets värde endast beräknas utifrån verksamhetens möjligheter snarare än från någon önskan.

 

Under ledning av en certifierad GoPlan-ledare bygger medarbetare från verksamheten systematiskt upp en effektstruktur. Verksamhetens mål är utgångspunkten och de aktiviteter som fordras för att nå målet är slutdestinationen. Resultatet blir en överskådlig, och inte minst bland medarbetarna, tidigt förankrad karta som visar vilka aktiviteter som fordras för att nå ett visst mål. Därefter beräknas aktiviteternas totala kostnad samt målets värde utifrån aktiviteternas sammanlagda kapacitet.

Ert mål som utgångspunkt.

GoPlan-metoden kan användas för vilka privata eller offentliga verksamheter som helst. Hela verksamheter eller endast delar av den har ingen betydelse. Det enda som fordras är att verksamheten har bestämt sig för en övergripande målinriktning som exempelvis ökad vinst, ökad omsättning, minskade kostnader, ökat nöjdkundindex nöjda kommunmedborgare samt har en önskan om när detta ska vara uppfyllt.

Resultatets storlek och utseende baseras på verksamhetens behov.

Hur skulle det kännas att slippa;

 • Känna stress inför ert årliga målnedbrytningsarbete.

 • Fundera på hur metoden fungerar, var ni är och vart ni ska.

 • Skriva mängder med dokument som ingen orkar att  läsa och presentationer som få orkar se.

 • Vara överens om vilka problemen som finns i verksamheten.

 • En tidsödande dyr utbildning med ännu en pärm ni sedan aldrig kommer att titta i.

 • Dyra konsulter som gärna håller på längre än ni önskar.

 • Ett resultat som ingen följer när konsulterna har lämnat er verksamhet.

 • En slutfaktura vars belopp är högre än ni hade tänkt er.

 

Och istället få;

 • En översiktlig struktur med aktiviteter och ett målvärde satt efter era förutsättningar.

 • Ett tryggt underlag med full information för era aktivitets- och investeringsbeslut.

 • Möjlighet att bara fokusera på det som skapar värde för er och det ni är bra på.

 • En ytterst kraftfull motivationshöjare.

 • Ett resultat baserat på logik och fakta, som få andra metoder kan åstadkomma.

 • En fast tidsplan och ett fast pris för arbetet.

bottom of page