Hur vet ni att er investering kommer att bli lönsam?

Aplan-metoden säkerställer en korrekt nyttovärdering av era investeringar och andra förändringsarbeten.

Aplan-metoden ska användas när ni redan har en idé om en aktivitet som bedöms skapa nytta och nu vill beräkna aktivitetens kostnad och värde samt ställa dessa två i relation till varandra inför ert investeringsbeslut.   

 

Att säkerställa att ett korrekt underlag med nyttovärdering finns vid investeringsbeslutet har en ytterst avgörande betydelse för investeringens resultat. Inför alla investeringar, oavsett om det gäller ett IT-system, en ny bro, eller en omorganisation, fordras en beräkning av investeringens kostnad samt en identifiering och värdering av investeringens effekter. 

 

Att beräkna kostnaden kan ibland upplevas som osäkert, men än svårare upplevs ofta att på ett korrekt sätt identifiera och värdera investeringens effekter. Svårigheten är ofta inte att kunna identifiera de mest synliga effekterna, utan snarare att kunna upptäcka de som inte är lika uppenbara. Effekter som inte sällan har ett samband med oförutsedda mänskliga reaktioner. 

 

Om dessa effekter inte inkluderas i investeringens beslutsunderlag, finns det en stor risk att ett korrekt beslut inte kan fattas. Investeringar som skulle kunna ha blivit lönsamma kan komma att inte genomföras och investeringar utan möjlighet till lönsamhet kan komma att genomföras. 

Aplan-metoden ska användas när ni redan har en idé om en aktivitet (projekt), som ni bedömer kommer att bidra positivt till ert verksamhetensmål. Men att ni nu, genom en konkret kostnadsberäkning och effektvärdering, önskar säkerställa att idén är bra.

Aplan-arbetet genomförs av en arbetsgrupp på 3-4 personer från er verksamhet, exempelvis er förstudiegrupp. Arbetet leds av en metodcertifierad Aplan-ledare från oss. Er arbetsgrupp är experter på investeringens område och Aplan-ledaren är expert på att arbetet genomförs på ett korrekt sätt i metoden. Dennes uppgifter är bl.a. att leda arbetet, coacha gruppen, renrita planen och slutsummera arbetet. 

Allt arbete som inte tillför er någon nytta att genomföra, utförs istället av Aplan-ledaren. Resultatet blir ett komplett och korrekt underlag för ert investeringsbeslut.